آیتم 2

آیتم 2

سس مخصوص50,000
سینه مرغ گریل65,000

غذای پیشنهاد سرآشپز